Privacystatement

Wij kunnen bij (het aanbieden van) onze producten en diensten persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Hierbij informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verwerken, waarvoor wij deze gegevens gebruiken, hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens en welke mogelijkheden u heeft tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ons. Indien u vragen heeft over dit document of de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u die per post of e-mail aan ons stellen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Bedrijf:                         BH KERAMIEK BV
Adres:                          Kerkenbos 13-07
Postcode:                    6546 BG
Plaats:                         Nijmegen
KvK-nummer:              09149769
Telefoonnummer:      +31(0)24 6 639 639
E-mailadres:                info@bh-keramiek.com
Website:                      www.bh-keramiek.com

Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat deze benodigd zijn om onze producten en diensten aan te kunnen bieden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. U bent hiertoe niet verplicht. Sommige gegevens zijn echter wel noodzakelijk om onze producten en diensten aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld om monsters cq stalen, productinformatie, prijslijsten, offertes, bevestigingen toe te sturen. De volgende categorieën persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam;
 • Adres, woonplaats;
 • Telefoonnummer en e-mailadres;
 • Eventueel financiële gegevens (zoals een bankrekeningnummer) ten behoeve van het verwerken van betalingen;
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt.
 • Foto’s en afbeeldingen
 • Tekeningen
 • Referenties van gebouwen

Wij verzamelen niet altijd alle bovenvermelde (categorieën van) persoonsgegevens, omdat dit niet altijd nodig is.

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen wij combineren met andere gegevens via externe bronnen zoals de website van het bedrijf waar(voor) u werkt, het handelsregister en dergelijke.

Wij verwerken persoonsgegevens voor het volgende:

 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met u: met uw persoonsgegevens kunnen wij contact met u opnemen, bestellingen bij u (laten) bezorgen, uw betalingen afhandelen etc.;
 • het verstrekken en uitwisselen van gegevens aan en met derden in het kader van zaak-en projectgerelateerde doeleinden, transparantie en/of kredietbeoordeling bij een verkooptransactie;
 • het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze website(s) en technische systemen, lees hierover meer in ons cookiebeleid.
 • het voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen zoals het bewaren van de administratie ten behoeve van de belastingdienst;
 • het uitvoeren van marktonderzoek en samenstellen van managementinformatie om onze (bedrijfs-)strategie, producten en diensten op af stemmen;
 • het versturen van relevante offertes, prijslijsten, productinformatie

Rechtsgronden voor de verwerking

De persoonsgegevens die wij verwerken voor de doeleinden die hierboven onder het kopje “Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die wij verwerken” zijn vermeld op basis van uw toestemming, omdat wij deze nodig hebben voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u en/of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben.

In het kader van onze reguliere bedrijfsactiviteiten hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw gegevens. Zo vinden wij het van belang dat als u bij ons een product of dienst heeft afgenomen, wij u kunnen informeren over een vergelijkbaar product of dienst, zodat u op de hoogte bent van onze aanbiedingen. Indien u geen aanbiedingen van ons wilt ontvangen, kunt u dat altijd aan ons laten weten en zullen wij deze niet meer aan u toesturen.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van toestemming, doen wij dat op basis van uw verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling van u waarmee duidelijk wordt gemaakt dat u de verwerking van uw persoonsgegevens aanvaardt.

Indien wij op basis van toestemming uw gegevens verwerken, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. De verzoeken met betrekking tot het intrekken van de toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per mail of per post versturen naar onze e-mail- en/of postadres die hierboven staan vermeld onder het kopje “Contactgegevens”.      

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij kunnen in het kader van onze verwerkingsdoeleinden, zoals hiervoor vermeld, uw persoonsgegevens met derden delen. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld aan juristen, accountants of de Belastingdienst. Tussen ons en derden die uw gegevens in onze opdracht en op onze instructie verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd om uw persoonsgegevens voor door hen zelf te bepalen doeleinden te gebruiken.

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als die nodig zijn voor een specifieke opdracht, bijvoorbeeld om bepaalde diensten en activiteiten te verzorgen. Zo delen wij uw persoonsgegevens aan onze koerierdienst om een door u besteld pakket bij u te kunnen bezorgen. Voor servicedoeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met onze leveranciers. Ook maken wij voor de opslag en administratie van onze data gebruik van software en opslagdiensten van derden.  Daarnaast maken wij gebruik van (externe) dienstverleners om internettools en webapplicaties te ontwerpen en onderhouden, voor marketingactiviteiten en communicatie met onze klanten en voor het plaatsen van advertenties op onze website, in apps, op social media.

Doorgifte derde landen

In het kader van onze verwerkingsdoeleinden maken wij ook gebruik van diensten van derden, waarbij persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Wij garanderen u dat ingeval wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derde landen, er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat of passende waarborgen zijn getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. U heeft het recht om van ons een kopie te verzoeken met de passende waarborgen die door ons zijn getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. De verzoeken hierover kunt u per mail of per post versturen naar onze e-mail- en/of postadres die hierboven staan vermeld onder het kopje “Contactgegevens”.      

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig voor het doel waarvoor wij die gegevens verwerken en zo lang als dat nodig is op grond van wettelijke (bewaar-)verplichtingen. Hoe lang dat precies is, verschilt.

Het recht op inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

Indien wij uw persoonsgegevens hebben verzameld/verzamelen, heeft u het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste recht houdt in dat wij, op uw verzoek, de betreffende persoonsgegevens in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie sturen.

De verzoeken met betrekking tot de hiervoor opgesomde rechten kunt u per mail of per post versturen naar onze e-mail- of postadres die hierboven staan vermeld onder het kopje “Contactgegevens”.

Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek te voldoen of uw bezwaar te honoreren. Wij verwijzen u hiervoor naar de artikelen 15 tot en met 23 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (algemene verordening gegevensbescherming).

Wij zullen er zorg voor dragen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, schriftelijk (waaronder via e-mail) te reageren op uw verzoek. Indien wij uw verzoek niet honoreren, zullen wij u mededelen waarom wij dat niet doen. Daarnaast willen wij erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Derhalve nemen wij passende maatregelen om iedere vorm van misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijzigingen van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende zijn beschermd of u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.